Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOPY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Eurobi s.r.o., se sídlem Nádražní 371, 664 53 Újezd u Brna , IČO 63476100, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 20433e -mail info@eurobi.cztelefonní číslo +420 606 807 034 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.robi.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://www.robi.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
  1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu, za případné telefonní hovory), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
   3. Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
  4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku vytvoříte. Kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ také vyjadřujete souhlas těmito Podmínkami a potvrzujete, že jste se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
  7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než jeden rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Výslovně uvádíme, že negarantujeme jakoukoliv dostupnost Uživatelského účtu a v případě jeho nedostupnosti nejsme povinni nahradit škodu, která byla způsobena touto nedostupností.
 5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
   2. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
   3. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží.
  5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   1. Osobní odběr na Naší provozovně Eurobi spol. s r.o., Nádražní 371, Újezd u Brna - 664 53;
   2. Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Cargo-partner.
  2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky. Maximální možná hmotnost na jednu Objednávku Zboží je 20 kg. V případě, že učiníte Objednávku, která převyšuje tuto hodnotu, bude Zboží rozděleno do dvou samostatných balení, přičemž se zavazujete zaplatit Cenu za dopravu za každé balení Zboží zvlášť.
  3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Zboží bude doručeno nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, pokud se nedohodneme jinak. V případě, že Zboží bude označeno jako nedostupné, či že není skladem, bude termín dodání Zboží uveden v potvrzení Objednávky. V případě, že by byl termín doručení delší, než 30 dnů, budeme Vás informovat a toto prodloužení Nám musíte odsouhlasit. V takovém případě máte však právo na odstoupení od Smlouvy a My Vám vrátíme veškeré plnění, které jsme od Vás obdrželi. Právo na odstoupení však zaniká, pokud si nový termín společně dohodneme. Toto právo k odstoupení máme i My. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   2. je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž souhlasíme,
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu užití (pokud je potřeba),
   4. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme Vám poskytli před uzavřením smlouvy (pokud bylo poskytnuto, přičemž to není naší povinností).

Písm. D. až G. se neužijí, pokud Vás před uzavřením Smlouvy upozorníme, že některá vlastnost Zboží se liší a s tím jste při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

  1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1922, § 1924, § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
  3. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
   1. na dodání nového Zboží bez vady;
   2. na odstranění vady opravou Zboží;

přičemž si můžete vybrat takový způsob, který je v daném případě přiměřený, přičemž nemáte právo žádat odstranění vady, je-li to nemožné nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladné. V případě takové volby máme právo odmítnout vadu odstranit.

  1. V případě, že:
   1. vadu odmítneme odstranit (z jiných důvodů, než uvedených v čl. 7.4. Podmínek) nebo ji neodstraníme v přiměřené době po vytknutí vady,
   2. se vada objeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením Smlouvy,
   4. prohlásíme, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás,

máte následující práva:

   1. právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží,
   2. právo na odstoupení od Smlouvy
  1. Nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
   1. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
   2. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
   3. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
   4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Ceny odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.
  2. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení, a to včetně zaslání informace na Váš e-mail, který je uveden v potvrzení o uplatnění reklamace. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
  3. O uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste uplatnili reklamaci, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, jaké jsou Vaše kontaktní údaje, na které Vám poskytneme informace o vyřízení reklamace.
  4. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My. Po vyřízení reklamace Vám také vystavíme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodníme zamítnutí reklamace.
  5. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
  6. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě dvou let od převzetí Zboží.
  7. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
   1. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
   2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
   3. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
   4. kdy to vyplývá z povahy Zboží.
 1. ZÁRUKA ZA JAKOST
  1. Poskytujeme Vám záruku za jakost v souladu s ust. § 2113 a násl. Občanského zákoníku na Zboží v E-shopu, které je potravinou.
  2. Záruční doba, respektive doba minimální trvanlivosti, je uvedena na obalu každého Zboží, přičemž po tuto dobu poskytujeme záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet v den přechodu nebezpečí škody na Zboží. V případě, že jsme provedli na základě uplatněné záruky za jakost výměnu Zboží, platí vždy záruční doba (doba minimální trvanlivosti), která je uvedena na obalu Zboží.
  3. Práva ze záruky za jakost nemáte v případech, kdy vada vznikla nebo byla způsobena:
   1. Použitím Zboží v rozporu s návodem uvedeném na obalu Zboží, či v důsledku nehody nebo Vašeho úmyslného zavinění či zavinění třetí osoby odlišné od Nás;
   2. Přepravou Zboží, jeho nevhodným skladováním nebo používáním v nevhodných povětrnostních podmínkách;
   3. Úpravou Zboží, pokud tato nebyla schválena Námi či výrobcem Zboží včetně způsobu úpravy či jinou osobou než Námi či výrobcem určenou;
   4. tím, že došlo k porušení obalu Zboží.
  4. Z pohledu záruky za jakost nejsou touto zárukou kryty následující vady:
   1. Vzhledové nedostatky, které byly na Zboží již při dodání či se objevily v záruční době, a které nemají vliv na nezávadnost Zboží;
   2. V případě Zboží prodaného za nižší než obvyklou Cenu takové vady, které byly důvodem pro snížení Ceny.
  5. V případě důvodného uplatnění nároku ze záruky o jakost máte následující práva:
   1. Právo na vrácení Ceny oproti vrácení Zboží, přičemž Zboží je potřeba poslat zpět na adresu Eurobi spol. s r.o., Nádražní 371, Újezd u Brna - 664 53 společně s vyplněným formulářem, který tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Cena za vrácení Zboží nebude vrácena dříve, než doložíte, že jste Zboží odeslali zpět na uvedenou adresu, případně než Zboží obdržíme;
   2. právo na opravu Zboží (je-li to možné).
  6. Práva ze záruky za jakost dle těchto Podmínek se uplatňují způsobem uvedeným v čl. 7.2. Práva ze záruky za jakost musí být uplatněna v záruční době, avšak vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy jste vadu krytou zárukou za jakost zjistili nebo při vynaložení běžné obezřetnosti zjistit mohli a měli.
  7. Přílohou uplatnění práv ze záruky za jakost musí být veškeré doklady prokazující existenci těchto práv, zejména doklad o koupi či jiném nabytí Zboží, záruční list (pokud je ke Zboží dodáván) a, pokud je to možné, doklad prokazující neexistenci výluk ze záruky za jakost.
 2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
   1. dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření Smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách trhu nezávislých na Naší vůli;
   2. Zboží, které bylo vyrobeno podle Vašich požadavků nebo přizpůsobeno Vašim osobním potřebám;
   3. Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím;
   4. Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili.
  4. Lhůta k odstoupení dle čl. 9.2. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena (a všechny další platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně Ceny za dopravu, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2. Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám, přičemž náklady na vrácení Zboží mohou odpovídat částce Ceny za dopravu, kterou jste uhradili při zakoupení Zboží. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  7. Odpovídáte Nám za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 3. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@eurobi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 6. 1. 2023. Předešlá verze podmínek je dostupná na této adrese: https://www.robi.cz/obchodni-podminky-2022/

Formulář pro reklamaci

Formulář pro odstoupení od smlouvy